Ochrana osobních údajů

Jste-li naším klientem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem webu top-folie.cz, svěřujete nám své osobní údaje, u kterých zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím tedy se tímto textem.

Osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce.  

A u koho?  Správcem osobních údajů je Marek Pastrňák, Rudná 483/4, Ostrava-Vítkovice 700 30, IČ 87982544. E-mail: topfolie@email.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Proč a jaké údaje potřebujeme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících zákonných důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Plnění smlouvy

Pro vyřízení objednávky, poskytnutí služby nebo dodání zboží budeme potřebovat, zpracovávat a uchovávat: jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídla, e-mail, telefonní číslo a případně IČ, DIČ a číslo účtu. A to vše dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Reference

Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, proto rádi s vaším svolením použijeme případné fotografie či text na našem webu. Tento souhlas můžete odvolat, tak, že nám napíšete na topfolie@email.cz.

Uvedená zpětná vazba je získávána v textové podobě zapomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře.

Marketingové aktivity

  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Oprávněný zájem“),
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen „Souhlas“).

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Pomocí moderních technologií přijímáme trvale taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, nebo zneužití osobních údajů. Jsou přijata opatření, která brání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje, zejména:

  • Zabezpečeným přístupem do našich telefonů (zabezpečeno čtečkou otisků prstů a PIN heslem).
  • Zabezpečeným přístupem do našich e-mailových schránek (zabezpečeno heslem).
  • Zabezpečeným přístupem do našich počítačů (zabezpečeno PIN heslem).
  • Šifrovanou komunikací na našem webu (platný https certifikát).
  • Pravidelnou aktualizací softwarů.

Přístup k datům mají pouze pověřené osoby, kteří mají povinnost zachovat ohledně osobních údajů mlčenlivost.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho podnikání. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

  • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Jaké máte práva?

Právo na přístup k osobním údajům - dle čl. 15 GDPR

Jestliže správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů, má subjekt údajů právo získat jejich kopii v případě, že dostatečným způsobem prokáže svou totožnost.

Právo na opravu a doplnění - dle čl. 16 GDPR

V případě, že zpracováváme chybné nebo neaktuální osobní údaje, jsme povinni je na vaši žádost opravit nebo doplnit.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) - dle čl. 17 GDPR

Pokud nám byl udělen souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod, nebo pokud se domníváte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme (protože pominul účel pro jejich zpracování), máte právo požádat o ukončení zpracování a vymazání svých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování - dle čl. 18 GDPR

Jedná se o omezení zpracování na pouhé uložení údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů a správce potřebuje delší dobu na jejich ověření nebo subjekt vznesl námitku proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu správce.

Právo na přenositelnost údajů - dle čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku - dle čl. 21 GDPR

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu správce.

Právo na stížnost či ochranu

Máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo žádat o soudní ochranu vůči dozorovému orgánu, správci či zpracovateli.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit tak, že nám napíšete na e-mail topfolie@email.cz.

Závěrem

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách, případně Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 9. 2023.